Skip to content

Butlerow oraz Gorianow odkryli, ze izobutylen moze polimeryzowac na ciekle produkty

6 miesięcy ago

263 words

Chociaż już, w 1873 r. Butlerow oraz Gorianow odkryli, że izobutylen może polimeryzować na ciekłe produkty przy użyciu kwasu siarkowego lub fluorku boru jako katalizatora, dopiero w ostatnich czasach udało się z niego otrzymać produkty o własnościach kauczuku. Przy oczyszczaniu lekkiego oleju krakowego otrzymywano mieszaninę węglowodorów o zawartości 950/0 izobutylenu, do której dodawano surowy olej zawierający butany oraz butyleny; otrzymana mieszanka składała się z 20 do 40% izobutylenu oraz 10 do 20% innych olefin. Mieszankę tę poddawano następnie polimeryzacji w obecności fluorku boru w temperaturze poniżej 400C otrzymując stałe materiały plastyczne lub materiały półstałe o własnościach kauczuku. Również z olefin otrzymywano wielkocząsteczkowe polimery, głównie poliizobutylen, wprowadzając olefiny do kąpieli z takich węglowodorów, jak etan, propan lub butan, zawierającej odpowiedni katalizator, jak np. fluorek boru; polimeryzację prowadzono w temperaturze – 100C. Metodą tą można było również polimeryzować izopren, styren oraz butadien. Produktem reakcji były głównie wielkocząsteczkowe polimery liniowe. Własności otrzymywanych produktów zmieniały się, w zależności od ich ciężaru cząsteczkowego, począwszy od oleistych lepkich cieczy aż do mocnych materiałów o własnościach kauczuków, o ciężarze cząsteczkowym sięgającym 500 000. zastosowanie wysokich ciśnień. Zwrócono również uwagę na możliwości zastosowania wysokich ciśnień do polimeryzacji dwuolefin; ponieważ podczas polimeryzacji sprzężonych dwuolefin następuje spadek objętości, należało przypuszczać, że prowadzenie procesu pod wysokim ciśnieniem znacznie go przyśpieszy. [więcej w: coleus canina , torkretnica , mrówka świebodzin ]

Powiązane tematy z artykułem: coleus canina mrówka świebodzin torkretnica